Baayidan Baha Giddu-galeessatti furmaata barbaaduun jalaa walxaxe

Baayidan Baha Giddu-galeessatti furmaata barbaaduun jalaa walxaxe

Hospitaalli Gaazaa Al Ahli osoo hinrukutamiin durayyuu deeggarsi guutuun Joo Baayidan Israa'eliif qaban Filisxeemotaa fi Araboota miliyoonaan lakkaa'aman kaaniif Ameerikaan deeggartuu Israa'eliif qofa akka hintaane hubachiiseera.

Biyyoonni Arabaa Ameerikaan daa'imman Gaazaatti ajjeefaman dabalatee callistee ilaalaa jirti jedhanii amanu.

Haleellaa raawwatameef eenyutu itti gaafatamaadha jechuun walfalmuun yaada namaa hinjijjiiru. Lolli torban lama ta'uf jedhu garuu jibbaafi qoodinsa cimseera.

Israa'el haleellaa hospitaala Al Ahliin irratti raawwattee jirti jedhamuun himannaa irratti dhiyaate jabeessitee mormitee jirti.

Misaa'elii Islaamik Jihaad dhukaase fashalee miidhaa geessise jechuun mirkaneessuushee ragaa dhiyeessite.

Filisxeemotaaf, kanneen Hamaas deeggaran qofaa osoo hin taane, hedduun sababii haleellichaatiin dhiigaan laaqamanii mul'ataniiru.

Israa'el erga haleellaa tasaa Hamaasiif deebii kenniteen booda guyyaa guyyaatti Filisxeemota hedduu ajjeesaa jirti.

MM Israa'el Benjaamiin Netaaniyaahuun irra jiraansaanii namoota nagaa kan ta'an Israa'eloonni 1,400 ajjeeffamu Baayidaniitti himan.

Filisxeemotaaf wanti Hospitaala Al-Ahliitti mudate tuffii Israa'el lubbuudhaaf qabdu kan mirkaneessu jedhanii amanu.

Gabaasni miidhaa hospitaalicharratti dhaqqabe kan bahuu jalqabe akkuma Joo Baayidan gara Jiddugala Bahaatti imala taasisuuf motorri xiyyaaraa Humna Qilleensaa Tokko ho'een ture. Osoo imala hin eegaliin ture karoorri isaanii burjaajii keessa kan seene.

Pirezidanti Baayidan Israa'el waliin hidhata cimaa qabu. Deeggarsa agarsiisuufi gara Teel Aviiviitti balali'uun isaanii waan barame itti hin fakkaanne ture.

Aab Baayidan hanga tokko yaa’ii magaalaa guddoo Joordaan Amaanitti mootii Jordaan, pirezidantii Masrii fi Filisxeem waliin qophaa’erratti madaallii sana eeggachuuf abdataa turan.

Yordaanoos garuu sababii haleellaa hospitaalichaan walgahicha haqxe.

Pirezidantiin Filisxeem Mohaammud Abbaas gama isaanitiin atattamaan gara waajjira mummeesaanii Raamaallaah Weesti Baanki kan Israa’eliin qabameetti deebi’an.

Saa'udii Arabiyaa, UAE, Masrii fi Joordaan hunduu ibsa Israa'el balaaleeffatu baasan.

Imalichi Pirezidanti Baayidaniif baay'ee cimaa ta’e. Dureewwan biyyaa yeroo baay'ee kan imalan ergamawwan dippiloomaasii irratti erga tokkicha marii gaggeeffameen booda waliigaltee mallatteessuudhaaf.

Baayidaniif gara Teel Aviivii dhaquun tirgaa ture. Waraana Israa’el deeggaruun badii namoomaa Gaazaa xiqqeessuu barbaadanii ture.

Israa’el deeggarsa waraanaa dabalataa akka kennamu gaafatte. Deebiisaatiin konkolaataawwan nyaata, bishaan fi midhaan fe’an Masriirraa Gaazaa akka seenan waliigalan.

Hospitaalonni jenereetaroota isaanitiif boba’aa argachuuf baay'ee barbaadu. Garuu ammo waliigaltichi yoo labsamu inni hin eeramne.

Israa’eliin deeggaruufi akka seera waraanaan abboomaniif yaadachiisuun alatti, Baayidan ergaa waraanni akka hin babal’anne jedhuus dabarsuu barbaadan.

Innis, Iraan fi michootashee Liibaanan keessaa, milishaa Heezibollaa fi sochii siyaasaatti, jidduugaluu yoo barbaadan US akka jirtu agarsiisuuf garee dooniiwwan baattuu xiyyaaroota waraanaa lama baha Meeditiriyaaniitti bobbaaseera.

Onkololeessa 7 Haamaas haleellaa Israa'el keessatti osoo hin raawwatiin dura, Jiddugalli Bahaa bakka beekamu fakkaata. Haalli tures tureera.

Naannicha keessaa fi michoota jidduutti hogganaan kamuu tasgabbiidhaaf waadaa kan seene fakkaata.

Hamaas haleellaa wayita raawwateetti akkuma wara kaanii Filiisxeemonni baay'ee dinqisiifataniiru.

Muraasni isaaniis Hamaas maqaasaa Arabaa Sochii Mormii Islaamaa jedhu dagateera jedhamu agateera jedhuun qeeqaniiru.

Netaaniyaahuun wayita Hamaas Haleellaa raawwateetti tiki isaanii waan fashalaa'eef diinota siyaasaa hedduu Israa’el keessatti argamaniin qeeqamaniiru.

Lammiileen Israa’el mootummaan isaanii nageenyasaanii eeguu danda’a jedhanii yaadaa turan.

Abjuun gara biraa Obbo Netaaniyaahuun wal qabatee jiru tilmaama Filisxeemonni osoo walabummaan hin hayyamamneef bulfamu danda’u kan jedhudha.

Qaamni kanaa ammo Hamaas waliin dhimmoota akka lakkoofsa hojjattoota gara Israa’elitti akka deebi’an hayyamamee irratti waliigaltee taasisu dabalata.

Yeroodhuma walfakkaatutti, Obbo Netaaniyaahuun tarsiimoo qoodanii bulchuutti fayyadamuun, bulchiinsa Filisxeem dadhabsiisuuf hojjateera.

Bulchiinsi Filisxeem waggootaaf mariiwwan nagaa bu’aa maleessarratti hirmaateera. Israa’eliifis dhalootaan booda beekamtii kenneef.

Yordaanoosiifi Masriin Israa’el waliin waliigaltee walitti dhufeenya nagaa erga taasisanii yeroo dheeraa ta’eera. UAE’s waliigaltee Abirhaamiin walitti dhufeenya sirreeffattee jirti.

Israa’eliifi Saawud Arabiyaan imaammata alaa Ameerikaa irraa wabii argachuuf waliigaltee wal waliisaanii ittiin baran tarreessuun Joo Baayidan haaluma karoora jidduugalaa bahaa haaraa umuufi imaammata alaa irraa fayyadamoo ta’uuf abdii godhatanii ture.

Qondaaltoonni Baayidan waan fooyya’insa taasisaa jiran itti fakkaate ture. Amma, walitti dhifeenyi Saawudii fi Israa’el ajandaan ala ta’eera.

Kanaaf mootota Arabaa, maatiin mootii fi pirezidantootaaf waraanni Gaazaa keessaa fi haleellaan hospitaala irratti raawwatame deebi’uu abjuu hamaati.

Dhuma bara 2010 irratti daldalaan gabaa Tuniziyaa aareefi abdii kutate, qondaaltoota malaamaltootaafi abbaa irree mormuuf ibiddaan ofi gube.

Kunis bara 2011'tti fincila ummata Arabaa kan kakaase yoo ta'u, aangoofi qabeenya qofa osoo hintaane tarii lubbuusaanii dabalatee, dureewwan waan hunda dhabu dandeenya jedhanii yaadda'an yaaddeesse.

Duutii dargaggoo aaree Tuniziyaatti warraaqsa kaasuu yoo danda’e, gatiin waraanni lammiilee nagaa Filisxeem kumaataman galaafate maal ta’uu mala?

Lola yeroo torban lamaatiin gadii keessatti waa hedduun mul’ateerra. Tarii haalli haaraan ammo waraana keessaa baha.

Naasuun uumamuus yaadi haaraan akka ka’u dirqisiisuu danda’a ta’a. Ilaalcha durii sanuma kan cimsu yoo ta’e ilaalchichi hamaa ta’a.