Irreechi Hora Finfinnee baranaa hawwataa fi tasgabbii kan qabuudha' - Hirmaattota

Irreechi Hora Finfinnee baranaa hawwataa fi tasgabbii kan qabuudha' - Hirmaattota

Jala bultiirraa eegalee kabajamaa kan ture Ayyaanni Irreecha Hora Finfinnee bariidhaan ture irreeffattoonni gara Addabaayii Masqalaa fi iddoo irreeffannaatti kan bahaa turan.

Dargaggoonni Kutaalee Oromiyaa adda addaa irraa ayyaanicha kabajuuf Finfinnee dhufan hedduun naannuma addaabaayii kanatti dhiichisaa fi sirbaan bariisisan.

Hedduunis hanga bari’ee yeroon irreechaa gahutti dirreedhuma kanarra rafaanii bulan.

Sakatta’iinsaa fi eegumsa cimaan qaamolee nageenyaa ayyaanichi nagaa fi tasgabbii akka qabaatu godheera.

Horri Finfinnee eebbaa fi irreeffannaa Abbootii Gadaa fi Abbaa malkaatiin erga saaqamee booda hanga guyyaa walakkaatti irreeffannaan adda hin cinne.

Naannoon Doloolloo Buddeenaa fi Addabaabayii Masqalaa subiidhaa hanga ammaatti irreeffattootan guutamee mul’ata. Waljalaa duuban hunduuu irreeffatee deebi’uurratti argama.

Ayyaana kanarratti Oromoota uffannaa aadaatiin faayamaniin alatti saboonni biroo hedduuns uffannaa aadaa mataasaanii uffachuun qooda fudhachaa turan.

Obbo Gabramasqal Magaala Hawaasaa irraa ayyaana Irreechaa irratti hirmaatan.

“Ani barana waliin yeroo 4ffaaf Oromoo waliin Irreecha kabajuuf dhufa. Haalli simannaa, kabajni irreeffattoonni namatti agarsiisan hedduu namatti tola. Hedduu itti gammadeera.” jedhan.

Aadde Aragagash Gadaa erga Irreechi Finfinnee deebi’ee waggaa waggaan akka hirmaatan himuun kan baranaa kuni hedduu akka itti tole dubbatu.

“Finfinnee keessatti qophiin erga jalqabee ji’a caale. Foolleen ragadee gammachuu uummatatti agarsiise. Sirni Gadaa aadaa hammachuu qaba. Kabajni bakka kanatti mul’atu nama gammachiisa” jedhan.

Oromiyaan aadaa bareedaa qabdi kan jedhaan Aadde Araggaash, Oromoon fuulleffannaa isaa nagaa isaa eegachuurratti gochuu qaba jedhan.

“Oromoon nagaa isaa eeggachuu qaba. Abbaan fi haati ijoolleesaanii gorfachuu qabu. abbaan polotikaaf barbaadu ijoollee keenya dararuu hin qabu. Nuti nageenya keenya barbaanna,” jedhan.

Oromoon gammachuu Irreecharratti argu kana itti fufsiisuu fi boru gammachuu kana caalu arguuf nagaa buusurratti hojjechuu akka qabus dhaaman.

Salaalerraa gareedhaan uffannaa aadaatiin faayamanii Irreecha warra hirmaatan keessaa kan dubbisnes, “Irreechi guyyaa gammachuudhaa fi Hawwiidhaan eegnu waan ta’eef gareedhaan uffannaa aadaa walfakkaataa qopheeffachuun bara baraan dhufnee irreeffachuutti hedduu bashaananna” jedhu.

Guyyaa Boruu ammoo Irreechi Hora Harsadii waan kabajamuuf Irreeffatoonni Irreecha Hora Finfinnee xumuran gara Bishootuutti imalaa jiru.