Xalayaan jaalalaa waggoota 250 dura ergame yeroo jalqabaaf baname

Xalayaan jaalalaa waggoota 250 dura ergame yeroo jalqabaaf baname

Xalayaan yeroo waraanaa loltoota Faransaayiif ergamaniifi Humna Galaanaa Biriteeniin qabamanii turan, yeroo jalqabaaf banaman.

Xalayaan kunniin bara 1757-58 jidduu kan barreeffaman ogguu tahu, loltoota doonii waraanaa Faransaay irra jiraniif, jaalallee isaaniirraa kan ergamaniif ture. Garuu osoo isaan hin dhaqqabin hafe.

Namni xalayaa kanniin argatan Piroofeesar Renoo Morii, kunniin "muuxannoo ilma namaa addunyaati," jedhan.

Waraanni Waggaa Torbaa (Seven Years' War) gara caalu Biriteen fi Faransaay jidduutti kan raawwate ogguu tahu, Ameerikaa Kaabaa fi Indiyaa to'achuuf jecha ture.

Waraanni kun waliigaltee 'Treaty of Paris' jedhamuun kan goolabame. UK'n kanarraa bu'aa guddoo argatte.

Barsiisaan Yunivarsiitii of Kaambiriij Pirof Morii xalayaawwan 104 Kuusaa Biyyaalessaa 'Kew' keessaa soqanii baasan.

Xalayaawwan kun namoota doonii 'Galatee' irra jiraniif kan barreeffame ogguu tahu, "hangam namoota sana gahuuf dhiyaatanii akka turan yaaduun nama dhukkubsa," jedhu.

Bulchiinsi poostaa Faransaay buufata adda addaa biyyattii keessa jiranitti geessuun xalayaawwan kanniin bakka yaadame qaqqabsiisuu yaalaniis, odoo hin milkaa'in hafan.

Dooniin Galatee wayita Bordoo irraa Kuwibeekitti imaltu, humnoota Biriteeniin bara 1758'tti qabamte.

Anga'oonni Faransaay doonittiin harka Biriteen seenuushee erga hubatanii duuba, xalayaa kanniin Ingilaanditti ergan.

Achiis humnoota galaanarraa biyyattii bira gahan, isaanis kuusaa keessa galchan.

Qondaalonni waraanaa Biriteen xalayaawwan kun gatii waraanaa hinqaban jechuun murteessan.