Buulchiinsi Tigraay aanga'oota beekkamtii mootummaan ala halkan walgahii waamanirratti tarkaanfii fudhachuu hime

Buulchiinsi Tigraay aanga'oota beekkamtii mootummaan ala halkan walgahii waamanirratti tarkaanfii fudhachuu hime

Bulchiinsi mootummaa yeroo naannoo Tigraay aanga'oota mootummaa halkan keessa walgahii waamanirratti tarkaanfiin fudhachuu hime.

Pirezidantiin bulchiinsa yeroo naannichaa Obbo Getaachoo Raddaa Jimaata Onkoloolessa 27, 2023 gaazexeessitootatti akka himanitti, aanga'oonni mootummaa bakka garaa garaarraa walitti qabaman beekkamtii mootummaasaa malee Maqaleetti walgahii taa’an.

"Namoonni kunneen maaliif akka buufataalee, aanaaleefi godinaaleerraa walgahiidhaaf Maqalee keessatti halkan Onkololeessa 25, 2023 akka waamaman ifa miti,’’ jedhan.

‘‘Hirmaattonni walgahiichaa irra caalaan aanga'oota sadarkaalee garaa garaa irratti ummata kakkaasan yoo ta’an, kanneen itti gaafatamummaa mootummaafi ummataan itti kenname haalaan hin fayyadamne irratti tarkaanfiin fudhatameera.’’

‘‘Tarkaanfiin amma eegalame kunis kan itti fufu ta’a‘‘ jechuun akeekkachiisan. Haata’u malee, Obbo Geetaachoon kaayyoon walgahichaa maala akka ta’e ifatti kan jedhan hin jiru.

Mootummaan yeroo naannichaa erga waliigalteen nagaa Pirtoriyaatti Sadaasa keessa mallattaa’een booda hundeeffamee dhiheenya keessa paartiilee mormitootaan rakkoon mudataa jira.

Jalqaba Fulbaanaa keessa, Obbo Geetaachoon mootummaa yeroo isaan dursan godinaaleefi aanaalee keessatti hundee akka gadi hin fageeffanne kaasuun, aanaaleen tokko tokko akka qaama bulchiinsamootummaa yerootti akka of hin ilaaleef ‘‘sochii qindaa’aan’’ jira jedhanii ture.

‘‘Bulchiinsi godinaafi aanaa mootummaa yeroo Tigraayiin hin bulfamu jechuu dhaabuu qabu’’ jechuun akeekkachiisaniiru.

Qondaaltoonni naannichaa walgahicha qindeessuu keessatti hirmaatanis Kamisa irraa qabmee aangoosaanii akka gadhiisan gaafatamaniiru.

Obbo Gaataachoonsi bakka aanga’oota taayitaasaanii dhiisanii ‘‘atattamaan’’ bakka akka buusan waadaa seenan.

Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay Obbo Getaachoon, aanga'oota gurmaa'insa hawaasa godinaalee ja'a aangoorraa kaasuu isaanii sabaa-himaaleen naannichaa gabaasaniiru.

‘‘Kaayyoon namoonni kunneen rakkoolee lafarratti nu mudataa jiru furuurra, kaayyoo maaliif Maqaleetti akka walga'uu barbaadan ifa miti,’’ jedhan Obbo Getaachoon.

TPLF akka kaleessa fuula Feesbuukii isaarratti ibsetti, Sanbataafi Dilbata magaalaa Maqaleetti walga'ii akka gaggeessu beeksisee ture.

Walgahichi haaluma murteefi waliigaltee koree jidduugalaafi koree hojii raawwachiftuu paartiichaafi koreewwan qindeessituu biraatiin irratti waliigalameen gaggeeffame jedheera.

“Haata’u malee, kaayyoofi adeemsa walgahichaa faalleessuun oduuwwan sobaa tamsaasaa jiraachuu himu barbaadna’’ jedhe.

Qondaaltoonni mootummaa olaanoon dhimmicha irratti ni mari’atu jedhan.

Bulchiinsi yeroo kun hanga filannoon naannichatti gaggeeffamutti naannicha akka bulchuuf hundeeffamedha.

Bulchinsicha keessattis ajajjoota waraanaa olaanoofi buleeyiin hammatamaniiru.

TPLF waraana cimaa waggoota lamaaf gaggeeffameefi adeemsa marii nagaa irratti Tigroota hedduu irraa mormii cimaan isaan mudataa jira.

TPLF paartii waggoota 32 darbaniif siyaasa naannichaa olaantummaa gaggeessaa turedha.